پادکست

پادکست: چرا توهم توطئه جذاب است؟

توهم توطئه یا تئوری توطئه (Conspiracy Theory) به عقیده پژوهشگران نوعی بیماری روانی جمعی است. درواقع، به بیماری فردی سوءظن پارانویا یا بدگمانی گفته می‌شود و به بیماری جمعی آن توهم توطئه. کسانی که به توهم توطئه از هر نوع آن باور داشته باشند، عمده وقایع دنیای پیرامون خود را با معیارها و منطق همان […]