بازاریابی کسب و کار کوچک شکست کسب و کار کوچک کسب و کار کسب و کار کوچک مشاوره بازاریابی

نشانه های شکست یک کسب و کار کوچک

مالکان کسب و کارهای کوچک ذاتا افراد خوشبینی نسبت امور کسب و کار خودشان هستند؛ امامسئله این است که در زمان تصمیم گیری برای یک سرمایه گذاری جدید یا توسعه کسب و کارباید همواره این را هم مد نظر داشته باشند که همواره احتمال شکست برای کسب و کار آنهاوجود دارد. نشانه های شکست اغلب […]